TEPSYNTESIS
ŠKOLA TELESNE PSIHOTERAPIJE

ŠTA JE TEPSYNTESIS?

Tepsyntesis je naučno zasnovana vrsta Telesne psihoterapije koja kombinuje sistematski rad sa telom i psihom da bi pomogla redukciji psihološke patnje, psihosomatskih žalbi, i problema životnih kriza i unapređenju psiho-telesne dobrobiti pojedinca. Cilj je postizanje integracije na somatskom, emocionalnom i duhovnom nivou što vodi razvoju svesti, psihološkom rastu i potpunijem življenju.

Telesna psihoterapija insistira na kontinuitetu i suštinskoj povezanosti svih psiho-telesnih procesa i na tome da oni podjednako doprinose organizaciji ličnosti.

Zadatak telesne psihoterapije jeste da omogući klijentu izbor za zdrav život, osvešćivanje i slobodno izražavanje emocija kao i potpomaganje kreativnih obrazaca interakcije, dubljeg kontakta sa emocijama i jačanje samopouzdanja. Na ovaj način možemo da osvestimo stanje svog organizma i da povedemo svoj um i telo, zajedno u zdravlje, emocionalno sazrevanje i otvaranje kapaciteta za radost življenja.

RAZVOJ I UTICAJI NA TEPSYNTESIS

Osnivač škole Tepsyntesis ili Tepsinteza (Telesno- psihoterapeutska sinteza) je Prof. Dr Ljiljana Klisić. Škola je osnovana 1976. godine i od tada se kontinuirano razvija u saradnji sa vodećim stručnjacima iz sveta.

Dr Klisić 1991. godine prilagođava školu evropskim standardima i započinje saradnju sa Evropskom asocijacijom za telesnu psihoterapiju (EABP) i mnogim stručnjacima iz Evrope i sveta od kojih neki bivaju gosti naše škole i održavaju gostujuće seminare u Beogradu. Time se obezbeđuje svetski nivo znanja i vežbi u školi, kao i prihvaćenost škole u internacionalnim stručnim krugovima.

Škola je 2003. godine akreditovana na svetskom nivou od nadležnog Foruma WCBP a 2005. godine na evropskom nivou od nadležnog Foruma EABP. Takođe je akreditovana od strane Intrnacionalnog Radix Instituta i nekih drugih strukovnih organizacija.

2014. godine usled neslaganja sa nekim odlukama Foruma odlučili smo da istupimo iz formalnog članstva u Forumu EABP (uz podršku WCBP i WCP foruma) i da ponovo ojačamo vezu sa našim Radix korenima u Americi. Škola i dalje strogo poštuje dobre standarde koje je EABP ( zajedno sa USABP – gde su protiv stvaranja Foruma) usvojila, i otvorena je za razne vidove saradnje sa ovom organizacijom. Završeni studenti i dalje imaju mogućnost individualnog članstva u EABP, preko našeg Udruženja telesnih psihoterapeuta Srbije koje je i dalje vrlo aktivni član EABP.

Matična škola Tepsinteze je Radix, USA, gde je Dr. Klisić završila edukaciju kod Charlsa Kelija, direktnog učenika Vilhelma Rajha i postala Licencirani K/Radix Trener. Znači, što se tiče porekla, radi se o direktnoj liniji prenošenja znanja: Žane – Frojd – Rajh – Keli – Klisić.

Iz ovog razloga učenje Kelija i Rajha su najviše uticali na razvoj škole ali i drugi pravci kao što su Biosinteza, Bioenergetika, Bodynamic, Sržna telesna psihoterapija itd. imaju uticaj na ono što danas radimo. Škola prati razvoj istraživanja u ovoj oblasti i dodaje relevantne oblasti trening programu.

Tepsinteza svojim imenom predstavlja sintezu ne samo tela i psihe nego i sintezu učenja iz mnoštva pravaca telesnih pshoterapija i srodnih disciplina kao i sintezu znanja istoka i zapada. Trening program oslikava ovu integraciju raznovrsnih pristupa i obuhvata stotine psihoterapijskih tehnika i metoda iz različitih pravaca psihoterapije iako je srž klasičan rajhijanski pristup vegetoterapije.

Posle četrdeset godina postojanja, verujemo da smo uspeli da sakupimo, proučimo i klasifikujemo veliko blago znanja iz postojećih oblasti telesnih psihoterapija, uključujući i neke originalne doprinose, sa namerom da našim studentima pružimo dovoljno širine ali i dubine znanja tokom trening programa. Trening program je u tom smislu sačinjen kao presek suštine najkvalitetnijih učenja, metoda i tehnika, od 19. veka pa do najsavremenih istraživanja u oblasti. Ovaj pristup se pokazao veoma dobrim a naši studenti pri završetku trening programa imaju zavidnu količinu i širinu znanja i stručnost u praksi.

Tepsyntesis

MISIJA I SPECIFIČNOSTI TEPSINTEZE

Moglo bi se reći da je misija telesne psihoterapije – oslobađanje ljudi od njihovih unutrašnjih stega, ograničenja i teskoba – pomaganje ljudima da žive slobodnije, potpunije i radosnije. U tom kontekstu, misija naše škole je da obučavamo studente da znaju kako da vode klijente u tom smeru.

Mogli bismo da kažemo da se rad u TePsintezi bazira na shvatanju toka životne energije, njenim blokadama i oživljavanjima. Pesnički rečeno, bolest je sveti gnev živog organizma kome se svakodnevnom represijom izvitoperuje život.

Telesni psihoterapeut prati tok životne energije kroz organizam, zakonitosti njenog pulsiranja i uzroke blokiranja životnosti čoveka. Pored rada sa životnom energijom radimo i na razvoju svesti, pogotovo danas najproblematičnije svesti o osećanjima. Ipak, pri tom, ne treba gubiti iz vida da su emocije najčešći i najjači nosioci životne energije. Zbog toga u TePsintezi najveću pažnju posvećujemo metodama za rad sa emocijama. Specifičnost naše škole je teorija razvoja orgazma i izučavanje funkcije blaženstva, kao i teorija razvoja agresije u pravu moć. Prvo je nastavak istraživanja Wilhelma Rajha u oblasti tabua i funkcije orgazma, a drugo se nadovezuje na instiktiviste i na Psihosintezu Roberta Asijađolija (Frojdovog savremenika).

U poslednjoj deceniji u našoj zemlji postojala je posebna potreba u oblasti rada sa traumama i možemo reći da se ponosimo rezultatima koje naši stručnjaci u borbi sa ovim preoblemima imaju. Istraživanja o neurobiologiji traumatskog iskustva nedvosmisleno ukazuju na nezamenjivu ulogu telesne psihoterapije u tretmanu trauma jer emocije tokom ovih iskustava ostaju zapisane u našem telu i mišićima pa samo telesnim psihoterapeutskim tehnikama mogu biti prevaziđene. Naše telo uvek pamti mnogo više nego um.

Tepsyntesis

TEORIJSKE OSNOVE TEPSYNTESIS

Tepsyntesis je Integrativna Telesna psihoterapija (po kriterijumima WCBP, EABP, USABP) koja kombinuje:

  1. Radix metod Čarlsa Kelija (Charles Kelley)
  2. Psihodinamsku dubinsku psihoterapiju
  3. Transpersonalnu psihoterapiju

Kombinacija omogućava holistički model koji se u praksi pokazao vrlo uspešnim. Znači, na meta nivou, kombinujemo: humanistički pristup Radixa i njegove moćne tehnike otvaranja osećanja sa psihodinamskim psihoanalitičkim usmerenjem rada na odnosu, transferu i kontratransferu a sve to postepeno proširujemo usmeravanjem ka transpersonalnom širem okviru tumačenja.

Zašto?

1. Radix je telesno psihoterapeutski pravac koji radi sa telom i psihom kao celinom. Radix je tradicionalna humanistička rajhijanska škola vegetoterapije. Neke od osnova na kojima se Radix bazira su Radix re-edukacija u osećanjima i svrsi, razvojni model rasta ličnosti, naglašavanje rada sa ulaznom i izlaznom fazom pulsacije: instroke i outstroke, karakterna tipologija bazirana na blokiranim emocijama kao i bogat niz dijagnostičkih i terapeutskih tehnika u kontekstu psihoterapeutskog odnosa. Izvedeno je više istraživačkih projekata na univerzitetima širom sveta o efikasnosti Radixa, koja je nedvosmisleno potvrđena. Jedan od centralnih koncepata u Radixu je KONTAKT. Insistiranje na uspostavljanju kontakta sa sobom, drugima, emocijama, svrhom i suptilni metodi da se to postigne, čine ovaj rad toliko moćnim.

2. Psihodinamska dubinska psihoanalitička teorija nam omogućava rad na reparaciji ranih deficita (Kernberg, Kolberg, Kohut i dr.). Njen razvojni model omogućava uspešniju korekciju ranih šema kontakta i odnosa koje se tako uspešno otkrivaju primenom telesno-psihoterapeutskog metoda Radixa.

3. Četvrta sila u psihologiji – Transpersonalna psihologija nam omogućava širi model koji dopušta da razvoj ide dalje. Transpersonalnu psihoterapiju još ne primenjujemo praktično, nego razvijamo teorijski model koji bi dopustio da se pomere granice razvoja u skladu sa napretkom i same humanističke teorije razvoja. Sa teorijskih pozicija transpersonalne psihologije, nakon razvoja ega ( i ego snaga), idemo ka prevazilaženju ega (i mehanizama odbrane) i ka razvoju pravog Selfa.

Znači, na teorijskom meta nivou, Tepsyntesis kombinuje teorije Radixa, Psihodinamskog pristupa i Transpersonalnu teorijsku širinu u koherentnu humanističku celinu koja je usklađena sa savremenim razvojem u oblasti i sa naučnim rezultatima istraživanja.

Tepsyntesis
1977. Sa Larom Amber, Kalifornija
Tepsyntesis
1987. KBC Dragiša Mišović
Tepsyntesis
1997. KBC Dagiša Mišović, Sa Silvijom Amsz
Tepsyntesis
1997. KBC Dragiša Mišović
Tepsyntesis
1997. Trening sa Courtenay Young-om
Tepsyntesis
Generacija 2002.
Tepsyntesis
Biodinamic Trening, 2004.
Tepsyntesis
Bodynamic Trening, 2004.
Tepsyntesis
Generacija 2005.
Tepsyntesis
Proslava 30 godina škole TePsyntesis
Tepsyntesis
2007. Trening Sa Inge Joachim
Tepsyntesis
Generacija 2008.
Tepsyntesis
Trening 2009-10-11
Tepsyntesis
Generacija 2010.
Tepsyntesis
Trening sa Anešom Dilan, 2014.
Tepsyntesis
Generacija 2014. sa edukatorima
Tepsyntesis
Generacija 2015.
Tepsyntesis
Generacija 2016.
Tepsyntesis
Generacija 2017.
Tepsyntesis
Generacija 2018.
Tepsyntesis
Generacija 2019.
Tepsyntesis
Generacija 2020.
Tepsyntesis
Generacija 2021.

EABP Kelley-Radix WCBPT